Site Loader

Czy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z przewlekłą chorobą?

Jak się okazuje stosunkowo powszechnym problemem stają się odmowy przez przedszkola przyjmowania dzieci z alergiami pokarmowymi lub innymi przewlekłymi chorobami. Decyzje te uzasadniane są brakiem zatrudnienia odpowiedniego przeszkolonego personelu, koniecznością zagwarantowania specjalistycznej diety, problemami związanymi z podawaniem dzieciom leków, w szczególności kwestie ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne błędy, czy brakiem wiedzy na temat właściwej reakcją na nagłe zagrożenia. Z jednej strony podkreśla się wagę konstytucyjnego prawa do nauki, z drugiej zaś brak precyzyjnych regulacji systemowych.
12 marca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, który określa m.in. sposoby sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi podczas pobytu w szkole. Niepewna sytuacja dzieci nadal jednak się utrzymuje.
Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor wpisu: Magdalena Sobas