Site Loader

mgr Ewa Kraus – Dyrektor Ośrodka

absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu (obecnie Wyższej Szkoły Humanitas) na kierunku Zarządzanie, Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing, Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Pedagogika oraz studiów podyplomowych na kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe w Wyższej Szkole Humanitas, a także na kierunku Pedagogika Specjalna (Oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Słuchaczka seminarium doktoranckiego w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, a także doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanitas we Vsetinie w Republice Czeskiej oraz asystent dyrektora Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas, Członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – Instytut Pedagogiki WSH, Mediator Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, Członek Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Ekspert Superwizji Rodzinnej – Licencja Instytutu Twórczej Integracji. Uczestniczka wielu konferencji, autorka licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. szeroko rozumianej pedagogiki, kompetencji nauczycieli akademickich, edukacji ludzi starszych czy nowoczesnej edukacji wykorzystującej pozaszkolne formy wychowania i kształcenia.

mgr Mateusz Kokosiński – pracownik administracyjny

absolwent Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcję Koordynatora Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH, Pracownika administracyjno-logistycznego oraz opiekuna kierunków w ramach Projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”, opiekuna kierunków w ramach projektu „Studia Podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” czy Specjalisty ds. rekrutacji w ramach Projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”. Uczestnik licznych szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe.

mgr Magdalena Sobas – pracownik administracyjny

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo, a także studiów podyplomowych na kierunku Prawo w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radców prawnych i notariuszy, urzędach miast oraz urzędzie skarbowym, a także podczas pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie Specjalista ds. Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas. Uczestniczka ponad pięćdziesięciu konferencji naukowych z zakresu prawa, edukacji czy bioetyki. Autorka publikacji naukowych dotyczących problematyki prawa cywilnego, równego dostępu do przysługujących człowiekowi praw, dostępu do edukacji, a także dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnością czy szeroko rozumianych praw dzieci.

Autor wpisu: Rafał Kołacz

Dodaj komentarz