Site Loader

Z uwagi na fakt, że obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania publikacji własnych ODN, wybraliśmy warte Państwa uwagi pozycje, którymi dysponuje Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas. Zapraszamy Państwa do zainteresowania się ich zawartością i skorzystania z nich w czytelni Wyższej Szkoły Humanitas – ul. Kilińskiego 43, I piętro.

1) Uczeń i nauczyciel w zderzeniu z cyberprzestrzenią, D. Szeligiewicz-Urban, B. Matusek, M. Kopsztajn, Sosnowiec 2018.

Publikacja przybliża problematykę zarówno problemów związanych z zagrożeniami, jak również z korzyściami płynącymi z szeroko pojętych mediów, szczególnie w kontekście zderzenia z nimi ucznia i nauczyciela. Poruszono zagadnienia zmian, którym podlega zarówno młode pokolenie, jak i to starsze, a szczególnie nauczyciel związany zawodowo, moralnie i wychowawczo z uczniem.

Publikację możecie Państwo zakupić w Oficynie Wydawniczej Humanitas.

2) Polityka oświatowa polskich gmin i powiatów w świetle ustaleń, zaleceń i rekomendacji eksperckich, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2018.

Monografia stanowi syntetyczne omówienie zadań samorządu terytorialnego w sferze edukacji, scharakteryzowanie Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jako narzędzia doskonalenia polityki oświatowej gmin, powiatów i samorządnych województw, jak również zaprezentowanie wybranych wniosków z procedur ewaluacyjnych dokonanych w ramach przedmiotowego Programu. Wnioski te obejmują m.in. opisy wybranych „dobrych praktyk” zidentyfikowanych przez komisję konkursową i uznanych za godne naśladowania przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Publikację możecie Państwo zakupić w Oficynie Wydawniczej Humanitas.

3) Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2018.

Publikacja ta jest pracą zbiorową będącą efektem XXIV Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego. Zawarte w niej prace obejmują dziewięć obszarów tematycznych takich jak: Wiedza i edukacja w społeczeństwie i systemie kształcenia, Wiedza w kształceniu i aktywności zawodowej nauczyciela, Edukacja zawodowa w egzystencji dorosłego człowieka, Wielowymiarowość edukacji wczesnoszkolnej, Szkolne i pozaszkolne możliwości edukacji, Cyfrowy świat wyzwaniem dla instytucji edukacyjnych, Język a edukacja ucznia-cudzoziemca, Wiedza o zdrowiu w życiu człowieka, Problemy egzystencji człowieka poza instytucjami edukacyjnymi.

Publikację możecie Państwo zakupić w Oficynie Wydawniczej Humanitas.

4) Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej, B. Matusek, Sosnowiec 2018.

Publikacja jest efektem trzyletnich studiów teoretycznych dotyczących edukacji dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu pierwszej wojny światowej. Specyficzna sytuacja polityczno-społeczna Górnego Śląska w latach 1848–1914 znacząco wpłynęła na rozwijające się formy pracy z dorosłymi, popularyzowane treści edukacyjne oraz dynamikę prowadzonych działań. Prekursorzy pracy oświatowej: Józef Lompa, Emanuel Smołka, Józef Łepkowski i Karol Kosicki, świadomi braku kadry gotowej podjąć pracę dla ludu górnośląskiego, organizowali nowe siły popularyzujące wiedzę i budzące ducha narodowego. Poziom wykształcenia ludu polskiego zadecydował o kierunkach rozwoju edukacji dorosłych na tym terenie. Przede wszystkim istniało zapotrzebowanie na wiedzę ogólną, społeczno-moralną, religijną i zdrowotną. Z edukacją i wiedzą łączono nadzieje na poprawę warunków pracy i życia mieszkańców Górnego Śląska. Mimo że redaktorzy pism polskich regularnie stawali przed kratką sądową, działacze skupieni wokół towarzystw oświatowych odwoływali zebrania z powodu braku sali, dyrygenci chórów polskich na skutek prześladowań opuszczali ziemię górnośląską, a działacze polskiego ruchu bibliotecznego, teatralnego i śpiewaczego z powodu cenzury nie mogli rozwinąć działalności na szeroką skalę, nie rezygnowano z podejmowanych inicjatyw. Praca oświatowa działaczy Górnego Śląska budzi duże zainteresowanie i podziw współczesnego czytelnika. Niech pamięć o nich będzie zawsze żywa i nie zabraknie tych, którzy przekażą ją kolejnym pokoleniom!

Publikację możecie Państwo zakupić w Oficynie Wydawniczej Humanitas.

5) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 18/2018. Numer Specjalny, pod red. nauk. A. Kamińskiej, Sosnowiec 2018.

Tematyka badawcza półrocznika koncentruje się wokół zagadnień współczesnej pedagogiki, odnoszących się do wszystkich grup wiekowych i warstw społecznych. Czasopismo jest miejscem prezentacji najnowszych kierunków badań, zarówno w wymiarze rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych, oraz forum dyskusji nad najważniejszymi problemami wychowania i kształcenia tak w wymiarze polskim, jak i globalnym. Autorami artykułów są pracownicy polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Celem zespołu redakcyjnego oraz autorów publikujących na łamach czasopisma jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań analizowanych problemów. Tematem numeru specjalnego jest rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka.

Publikację możecie Państwo zakupić w Oficynie Wydawniczej Humanitas.

6) Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka: interwencja przez zabawę, Linda A. Reddy, przekł. Aleksandra Jaworska-Surma, Warszawa: PWN Wydaw. Nauk., 2015.

Publikacja stanowi receptę na rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, w sposób, który jest zarówno skuteczny jak i atrakcyjny dla dzieci. Autorka wskazuje, jak uczyć dzieci nawiązywania relacji społecznych, jak chociażby przyjaźni, jak nauczyć dziecko cierpliwości, panowania nad własnym zachowaniem i emocjami, dobierała odpowiednich słów do stanu emocjonalnego dziecka, czy nawet proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych z punktu widzenia dziecka. Publikacja ta dostarcza nauczycielom, pedagogom czy wychowawcom gotowych nie tylko gotowych rozwiązań, które mogą zastosować w swojej codziennej pracy z uczniami, ale również nawiązuje do terapii poprzez zabawę, która może zostać wykorzystana podczas pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródło

 

 

 

 

 

 

 


7) Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: teoria i praktyka, pod red. Katarzyny Patyk, Marii Panasiuk, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.

Publikacja stanowi całościowe ujęcie problemów związanych z dojrzewaniem osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Dorastanie tych osób niejednokrotnie jest źródłem dodatkowych problemów, z którymi zmaga się nie tylko młodzież z ww. zaburzeniami, ale również ich najbliżsi – rodzice, przyjaciele, nauczyciele czy nawet specjaliści. Autorzy wskazanej publikacji jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem kompleksowo pochylają się nad najistotniejszymi formami pomocy kierowanej do tych osób, czy nawet przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, takimi jak: Model Pozytywnego Wspierania Zachowań, trening umiejętności społecznych czy aktywizacja zawodowa. Jednocześnie autorzy wskazują na dopasowanie proponowanych przez nich metod do warunków istniejących w polskich placówkach oświatowych. Podręcznik ten adresowany jest w szczególności dla pracowników ośrodków specjalistyczno-diagnostycznych, ośrodków rewalidacyjnych i edukacyjnych, czy nawet rodziców oraz studentów.

Źródło


8) Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą: rozpoznanie zgodne z DSM-5, pod red. Jamesa Morrisona, Kathryn Flegel, tłum. Robert Andruszko, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2018.

Publikacja ta stanowi zbiór metod naukowych niezbędnych do diagnozowania dzieci. Autorzy skupili się nie tylko na wskazówkach na temat przeprowadzania wywiadu z dzieckiem, ale również wskazali niezwykle istotne informacje w zakresie zaburzeń psychicznych i behawioralnych nie pomijając jednocześnie kodów i terminologii klasyfikacji DSM-5 oraz ICD-10-CM. Redaktorzy podkreślili i wyjaśnili rolę nawiązania relacji z dzieckiem i jego rodzicami, uzyskania niezastąpionych informacji w przedmiocie diagnostyki, czy strategii komunikowania się z dzieckiem w zależności od wieku, w jakim się znajduje. Niezwykle istotną cechą tej publikacji jest to, że zawiera ona również opisy kliniczne, przykładowy raport pisemny czy kwestionariusz dla rodziców, z których adresaci mogą skorzystać w trakcie swej codziennej pracy.

Źródło


9) Zjawisko przemocy w rodzinie: studium prawno-kryminologiczne, Arkadiusz Gliszczyński, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018.

Publikacja stanowi odpowiedź na liczne problemy związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie pod względem prawnym i kryminologicznym. Autor wskazuje na niezwykle trudną sytuację życiową osób dotkniętych przemocą domową, co stanowi swego rodzaju podjęcie walki z funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami i obojętnością najbliższego otoczenia ofiar. Publikacja ta zawiera nie tylko elementy teoretyczne, ale również wyniki przeprowadzonych badań naukowych w grupie pracowników instytucji, które często spotykają się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, takich jak: policjanci, lekarze czy pielęgniarki placówek psychiatrycznych, pracownicy instytucji, których zadaniem jest udzielanie wsparcia i zapobieganie ww. problemowi. Badaniami naukowymi objęci zostali również sprawcy przestępstw motywowanych względami ekonomicznymi, co stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy przemoc fizyczna i psychiczna w środowisku rodzinnym, doświadczana przez sprawców w okresie wczesnorozwojowym mogła mieć wpływ na przebieg dalszego życia przestępczego tych osób.

Źródło

10) Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym, Weronika Juroszek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017.

Publikacja ta stanowi kompleksowe ujęcie funkcji rodziny, jako niezwykle istotnego elementu kształtowania relacji społecznych w prawidłowym rozwoju młodego człowieka. Autorka prowadzone przez siebie badania oparła o teorię przywiązania i wybrane koncepcje postaw rodzicielskich, ze względu na podkreślaną w ich zakresie rolę rodziców w rozwoju dziecka. Wynik badań wskazuje na istniejące powiązania pomiędzy rodziną pochodzenia a funkcjonowaniem dziecka już na etapie dorosłego życia. Ponadto autorka przeanalizowała szereg postaw rodzicielskich ze sferą psychospołeczną dorosłego już dziecka, w zakresie której wyróżnia cechy osobowościowe, postrzeganie własnej seksualności, czy decyzję w przedmiocie zawarcia związku małżeńskiego.

Źródło

Autor wpisu: Rafał Kołacz