Site Loader

Założycielem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Humanitas” jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu.

Uczelnia powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Jej założycielem jest Aleksander Dudek, pełniący funkcję Kanclerza Uczelni.

Wyższa Szkoła Humanitas to 25 lat tradycji kształcenia sięgającej roku 1990. WSH była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu. Wraz z decyzją zezwalającą na utworzenie Wyższej Szkoły Humanitas (wówczas WSZiM), Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał zgodę na prowadzenie przez nią studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie i marketing.

Dynamiczny rozwój uczelni pozwolił stopniowo rozszerzać jej ofertę edukacyjną – dziś Wyższa Szkoła Humanitas to m. in.:

 • 10 kierunków kształcenia, w tym 2 kierunki nauczycielskie (ponad 9 tys. absolwentów studiów pedagogicznych),
 • ponad 50 specjalności,
 • 55 kierunków studiów podyplomowych, w tym 38 kierunków pedagogicznych (przeszło 7 300 absolwentów studiów pedagogicznych),
 • bogata oferta szkoleń, a także szereg propozycji dla najmłodszych oraz ich rodziców, a nawet dziadków.

W ramach Uczelni funkcjonuje m. in.:

 • Uniwersytety Międzypokoleniowy, który prowadzi Uniwersytety Dziecięce w kilkunastu gminach znajdujących się na terenie woj. śląskiego oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Młodzieżowy,
 • Dział Projektów, który od roku 2014 do dzisiaj pozyskał fundusze na realizację 36 projektów edukacyjnych o łącznej wartości 38,5 mln złotych (liczby stale rosną), w tym 7 projektów z cyklu „Eksperci Programowania”, w których wzięło udział 221 szkół, 800 nauczycieli i przeszło 11 tys. uczniów z 57 gmin,
 • Sieć Współpracy Edukacyjnej zrzeszająca 60 szkół partnerskich,
 • Instytut Innowacyjnej Edukacji skupiający praktyków, którzy od wielu lat, z sukcesami działają na rzecz unowocześnienia polskiej oświaty, zaangażowany w tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie,
 • w ramach działalności naukowej Instytutu Pedagogiki – Tatrzańskie Sympozjum Naukowe, stanowiące platformę wymiany poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej. Uczestnikami corocznych spotkań są naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą z kraju i z zagranicy.

Uczelnia, bazując na wieloletnim doświadczeniu w aspekcie kształcenia pedagogicznego, nie tylko w zakresie prowadzonych studiów zawodowych i mgr oraz studiów podyplomowych, ale przede wszystkim w przeszkoleniu ponad 11 000 nauczycieli w ramach:

 • cykli specjalistycznych szkoleń adresowanych do dyrektorów placówek edukacyjnych oraz nauczycieli, realizowanych m. in. w ramach działania „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” (m. in. we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Uniwersytetem Jagiellońskim, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Mikołowie, w Chrzanowie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego),
 • praktycznych warsztatów, przeprowadzanych na indywidualne zlecenia dyrektorów placówek edukacyjnych dla ich rad pedagogicznych,
 • szkoleń otwartych, realizowanych na zlecenia Kuratoriów Oświaty w Opolu, Katowicach, Łodzi, w ramach wykorzystania środków kuratorskich na doskonalenie nauczycieli w poszczególnych województwach,
 • cyklu konferencji „Dyrektor Liderem” adresowanych do dyrektorów placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących a także pedagogów i nauczycieli (ponad 850 uczestników),

w roku 2018 założyła Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Humanitas”, który w dniu 24.08.2018 r. został wpisany do ewidencji niepublicznych ośrodków kształcenia nauczycieli, mających siedzibę na terenie woj. śląskiego pod numerem 20.

Wyższa Szkoła Humanitas pełni funkcję Organu Prowadzącego założonego przez siebie Ośrodka. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem pełni, zgodnie z literą prawa, Śląski Kurator Oświaty.

Dotychczas Wyższa Szkoła Humanitas, a obecnie ODN „Humanitas” dysponuje gronem specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

Szkolenia, warsztaty i konferencje proponowane przez ODN są spotkaniami na najwyższym poziomie merytorycznym i organizatorskim. Stanowią możliwość pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń, a także zdobycia nowych umiejętności praktycznych przydatnych w codziennej pracy pedagoga, nauczyciela. Podążając z duchem czasu ODN kształci nauczycieli nie tylko w zakresie kompetencji podstawowych, ale również w odniesieniu do stosowania nowoczesnych technologii w placówkach oświatowych.

Szkolenia, warsztaty czy seminaria organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Humanitas” mają postać zajęć praktycznych uzupełnianych wiedzą teoretyczną przekazywaną przez prowadzącego.

Autor wpisu: Rafał Kołacz

Dodaj komentarz