Site Loader

Czy brak lekcji religii lub etyki to przejaw dyskryminacji?

Jak wynika z publikacji RPO pn.: „Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia” w około 87% szkół nie organizuje się lekcji religii dla uczniów – członków mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych. Z kolei w około 90% szkół w ogóle nie są organizowane lekcje etyki (dane z roku 2014). Często rodzice i uczniowie wyznań mniejszościowych nie mają wiedzy na temat przysługującego uczniowi prawa do udziału w lekcji religii, które to prawo, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992, Nr 36, poz. 155) szkoła powinna realizować. Bariery w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, czy też nierówne traktowanie uczniów, którzy nie biorą udziału w lekcjach religii w szkole stanowią przejawy dyskryminacji ze względu na religię i światopogląd w obszarze edukacji. Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (także: Czy Dyrektor ma obowiązek informowania o lekcji religii dla członków mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych?).

Autor wpisu: Magdalena Sobas