POZIOM II

Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do roli trenerów umiejętności społecznych (TUS) poprzez dostarczenie wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia treningów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w metodologie treningu TUS oraz praktyczne umiejętności, które pozwolą im pomagać innym w rozwijaniu umiejętności społecznych.

Szkolenie stanowi kontynuację i rozszerzenie poziomu I oraz skupia się na pogłębionym poznaniu narzędzi oraz gier szkoleniowych wykorzystywanych w treningach umiejętności społecznych. Moduł ten ma na celu poszerzenie umiejętności trenerów TUS w zakresie projektowania bardziej zaawansowanych i interaktywnych sesji treningowych, co przyczyni się do jeszcze efektywniejszego wsparcia uczestników w rozwoju ich kompetencji społecznych.

Efekty i korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość:

 1. Poznanie zaawansowanych narzędzi i gier szkoleniowych do zastosowania w treningach TUS.
 2. Nabycia umiejętności diagnozowania potrzeb uczestników i dostosowywania treningów do zróżnicowanych grup.
 3. Rozwoju umiejętności prowadzenia interaktywnych sesji treningowych.
 4. Doskonalenia umiejętności zarządzania grupą i rozwiązywania konfliktów w trakcie treningów.
 5. Rozwinięcie umiejętności projektowania sesji treningowych opartych na zaawansowanych technikach.
 6. Nabycie wiedzy na temat specyficznych narzędzi do diagnozowania i monitorowania postępów uczestników treningu TUS.

Korzyścią z ukończenia tego szkolenia jest możliwość podjęcia pracy jako profesjonalny trener TUS oraz pomoc innym dorosłym w poprawie jakości ich relacji społecznych i osiągnięciu sukcesu w życiu.

Program szkolenia:

 1. Zaawansowane narzędzia diagnozowania:
 • Techniki ankietyzacji i wywiadu z uczestnikami.
 • Metody oceny postępów uczestników w rozwoju umiejętności społecznych.
 • Analiza wyników diagnozy jako podstawa do dostosowywania treningów.
 1. Gry szkoleniowe w treningu TUS:
 • Zaawansowane gry i symulacje do pracy nad umiejętnościami społecznymi.
 • Gry strategiczne i rozwojowe jako narzędzia w treningu TUS.
 • Projektowanie i wdrażanie gier szkoleniowych w sesjach treningowych.
 1. Case studies i scenariusze złożone:
 • Tworzenie bardziej zaawansowanych przypadków do analizy i rozwiązywania.
 • Praca z trudnymi sytuacjami społecznymi w formie studiów przypadku.
 • Integracja case studies z treścią treningu TUS.
 1. Ćwiczenia z asertywności i rozwiązywania konfliktów:
 • Zaawansowane ćwiczenia rozwijające umiejętności asertywności i efektywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Praktyczne narzędzia i techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi.
 • Symulacje z wykorzystaniem zaawansowanych scenariuszy konfliktowych.
 1. Monitorowanie i ocena postępów uczestników:
 • Specyficzne narzędzia i wskaźniki do oceny efektywności treningu TUS.
 • Tworzenie raportów i feedbacku dla uczestników.
 • Dostosowywanie treningu w oparciu o wyniki monitoringu.

Metody pracy: Moduł będzie prowadzony w formie warsztatów, w których uczestnicy aktywnie uczestniczą w różnych ćwiczeniach, grach szkoleniowych i dyskusjach. Trenerzy zaprezentują przykłady praktycznego zastosowania zaawansowanych narzędzi i gier szkoleniowych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą podjąć pracę jako trenerzy umiejętności społecznych dla dorosłych oraz tych, którzy już prowadzą treningi w innych dziedzinach i pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie umiejętności społecznych. Adresatami mogą być:

 1. Trenerzy i coachowie.
 2. Psycholodzy, doradcy zawodowi i terapeuci.
 3. Kierownicy zespołów i menedżerowie.
 4. Pracownicy HR i szkoleniowcy.
 5. Osoby pracujące w edukacji i rozwoju osobistym.
 6. Osoby pracujące w organizacjach pozarządowych i instytucjach pomocowych.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • Ewa Bensz-Smagała – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta. Absolwentka kierunku Psychologia, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym katedry Psychologii, pracuje również jako trener i terapeuta. Absolwentka Szkoły Trenerów Grupy TROP. Realizuje projekty szkoleniowe z zakresu neurodydaktyki, myślenia wizualnego i treningu umiejętności społecznych. Obecnie realizuje ścieżkę specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Większość pracy zawodowej poświęca dzieciom, stara się szczególnie pomagać i rozwijać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi diagnozę dzieci ze spektrum autyzmu ADOS-2 oraz diagnozę funkcjonalną PEP-3-PL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, pomagając w codziennej nauce i treningu zdolności poznawczych.
 • Bożena Przypaśniak – pedagog, trener

 

PROCES REJESTRACJI:
1.Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń otwartych organizowanych przez ODN Humanitas w Sosnowcu TUTAJ
2.Wypełnij formularz zgłoszenia i dokonaj wpłaty zaliczki
3.Po zebraniu minimalnej liczby osób chętnych do udziału w szkoleniu, otrzymasz maila potwierdzającego realizację szkolenia.

Uczestnicy szkolenia, którzy są nauczycielami otrzymają Zaświadczenie ODN Humanitas wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – §23 ust. 2 (Dz. U. poz. 1045)*

Pozostali uczestnicy otrzymają Zaświadczenie uczestnictwa Akademii Humanitas

Koszt jednego szkolenia:
Odpłatność standardowa za udział w szkoleniu: 369zł/osobę
Odpłatność dla studentów i absolwentów AH oraz nauczycieli szkół Sieci Współpracy Edukacyjnej: 299zł/osobę
Zaliczka w wysokości: 100zł płatna na konto ODN Humanitas 90 1050 1360 1000 0090 8194 3848

UWAGA: Decyduje kolejność wpłaty

Zapisy dostępne od 12.12.2023

SPRAWDŹ PROGRAM KOLEJNYCH SZKOLEŃ:

Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych – Szkolenie dla trenerów

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży – warsztat praktyczny