CERTYFIKAT EPP e-NAUCZYCIEL

CEL SZKOLENIA:

 • Omówienie roli kompetencji cyfrowych w przygotowaniu zawodowym współczesnego nauczyciela;
 • Poznanie zasad certyfikacji kompetencji cyfrowych nauczycieli czynnych zawodowo;
 • Nabycie sprawności w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań metodycznych oraz środków i narzędzi cyfrowych do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, zgodnie ze współczesnymi paradygmatami edukacyjnymi stanowiącymi podstawę współczesnej dydaktyki;
 • Doskonalenie umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu myślenia innowacyjnego i refleksyjnego w zinformatyzowanym środowisku kształcenia;
 • Doskonalenie umiejętności realizacji i ewaluacji zajęć dydaktycznych z zastosowaniem metod i środków sprzyjających podniesieniu efektywności kształcenia;
 • Rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych związanych z posługiwaniem się technologią cyfrową.

* Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu EPP  – szczegóły na stronie https://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-7/

EFEKTY SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać zasady certyfikacji kompetencji cyfrowych nauczycieli zgodnie ze standardem EPP e-Nauczyciel, stanowiącym jeden z dedykowanych dla nauczycieli czynnych zawodowo  certyfikatów ECDL (European Computer Driving Licence = Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) oraz rozwinąć kompetencje niezbędne do uzyskania tego certyfikatu. Uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę do zaliczenia testu zakończonego Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST oraz umiejętności potrzebne do realizacji części praktycznej egzaminu EPP e-Nauczyciel.

Ponadto, Uczestnicy nabędą umiejętności efektywnego stosowania metod, narzędzi i środków technologii informacyjnej do procesu kształcenia w nawiązaniu do standardów przygotowania do zawodu nauczyciela.

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

 • Nowe kompetencje kluczowe, DigCompEdu, Standardy przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • Zasady certyfikacji kompetencji cyfrowych nauczycieli czynnych zawodowo (EPP e-Nauczyciel),
 • Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • Nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie. Metody, środki i narzędzia cyfrowe wspomagające proces skutecznej edukacji,
 • Korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej,
 • Ćwiczenia w projektowaniu i realizacji zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej (przygotowanie e-Teczki i Prezentacji on-line),
 • Ćwiczenia w zakresie ewaluacji procesu dydaktycznego wspomaganego cyfrowo.

METODY PRACY:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywizującymi, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników.