Site Loader

PO CO?

By luka kompetencyjna zdiagnozowana pomiędzy wymaganymi – w zakresie poziomu wykształcenia, kompetencji i umiejętności – w nowych miejscach pracy, a stopniem posiadania ich przez pracowników europejskiego rynku pracy wciąż malała. By w trakcie trwania min. kilkunastoletniego okresu edukacji, dzieci i młodzież zostały jak najlepiej przygotowane do wykonywania zadań branżowych na oczekiwanym przez rynek pracy poziomie i adekwatności.
By uczniowie, już od początku nauki byli stopniowo wyposażani, nie tylko w wiedzę, ale również konkretne umiejętności potrzebne im do efektywnego funkcjonowania w dorosłej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Każdemu człowiekowi kluczowe kompetencje potrzebne są do:
• rozwoju osobistego,
• osiągnięcia samoświadomości i samorealizacji,
• zatrudnienia i efektywnego wypełniania obowiązków zawodowych,
• integracji społecznej – budowania pozytywnych relacji i związków z innymi ludźmi,
• budowania i przejawiania aktywnej postawy obywatelskiej.

ISTOTA

Wszystkie kompetencje są jednakowo ważne i powinno się je rozwijać razem – włączać w obręb poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego, nie traktować jako odrębne dziedziny aktywności. Rozwijanie kompetencji kluczowych jest zadaniem szkoły i jej zobowiązaniem wobec ucznia.
Istotą kompetencji kluczowych jest:
• ponadprzedmiotowość,
• wzajemne przenikanie,
• współzależność.

JAK?

Kompetencje kluczowe nauczyciel rozwija w trakcie zajęć z uczniami poprzez dobór odpowiednich metod kształcenia. Kompetencje kształtowane są nie przez to czego uczymy, ale JAK UCZYMY! Nauczyciel powinien odnaleźć się przede wszystkim w roli organizatora procesu uczenia się uczniów, w sposób pozwalający im na samodzielne odkrywanie zasad, relacji, zależności, znaczeń, ciągów przyczynowo – skutkowych. Szkoła powinna stawiać uczniów w roli badaczy, odkrywców, nie zaś
w roli biernego odbiorcy przekazywanej wiedzy.
Tylko interaktywny sposób nauczania, w oparciu o nowoczesne metody i narzędzia pracy, m. in. przez doświadczanie, pracę w grupach, zadania indywidualne, gry edukacyjne, rebusy, konkursy itp., realizowany z wykorzystaniem wszechobecnych środków techniczno-informatycznych oraz nieodpłatnych aplikacji dostępnych dla nauczycieli w internecie, na różnorodnych portalach edukacyjnych, pozwala na:
• odkrycie przez uczniów najbardziej adekwatnego dla każdego z nich sposobu uczenia się,
• spontanicznego odkrywania swoich zainteresowań,
• rozwijanie wśród uczniów, w tym samym czasie całego wachlarza kompetencji, m. in. kompetencji społecznych, w tym inicjatywności i przedsiębiorczości, naukowo-technicznych
i informatycznych, myślenia logicznego i komputacyjnego.

Autor wpisu: Rafał Kołacz