Jak się nie wypalić? Techniki raczenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

CEL SZKOLENIA:

  • Poznanie skutków stresu zawodowego w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
  • poznanie metod i technik radzenia sobie ze stresem,
  • poznanie działań profilaktycznych i wdrażanie ich w życie,
  • nabycie umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
  • podnoszenie efektywności własnej pracy.

* Szkolenie zostanie dostosowane do potrzeb zamawiającego (szczegółowe zagadnienia zostaną przygotowane po poznaniu potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia).

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

  • poznanie źródeł stresu i przyczyn wypalenia zawodowego,
  • rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego,
  • metody zapobiegające wypaleniu zawodowemu,
  • metody radzenia sobie ze stresem w efekcie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, techniki pozwalające zwiększyć własną efektywność przez świadome wpływanie na swoje emocje.

METODY PRACY:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywnymi, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników