Praktyczny aspekt zapisów uchwały JST w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli  oraz innych kompetencji stanowiących organu prowadzącego  wobec  pedagogów – z uwzględnieniem wyników analiz organów nadzorczych obejmujących aktualne zmiany  prawa oświatowego.

 

CEL SZKOLENIA:

– W związku z szeregiem zmian wprowadzonych w prawie oświatowym kierowana problematyka szkolenia dot. całokształtu zagadnień i zakresu uchwały obejmującej dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Propozycja tematyki szkolenia obejmuje  aktualizację dostosowania zmian w uchwale rady danej JST.dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli.

– Uwzględnienie przykładów aktualizacji uchwał  rady danej jednostki samorządu terytorialnego obejmującej problematykę nauczycieli.

– Symulacje  analizy dot. opracowania, uzgadniania i zapisów  w przedmiotowym  akcie prawa miejscowego z uwzględnieniem  orzeczeń organów nadzorczych.

* Problematyka szkolenia  zostanie dostosowane do potrzeb zamawiającego (szczegółowe zagadnienia zostaną przygotowane po poznaniu potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia).

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Propozycja zapisów w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostanie uzupełniona projektami przykładowych  zapisów  innych uchwał  regulujących zadania JST wobec  nauczycieli.

Część teoretyczna wzbogacona zostanie załączonymi w materiałach dla uczestników przykładami: analiz rozstrzygnięć nadzorczych oraz pakietem wzorów uchwał,  przykładów zapisów  treści   uchwał  oraz wymaganej dokumentacji.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać, zaktualizować i uporządkować obszerny zakres obowiązków i sposobu dokumentowania zagadnień objętych  tematyką szkolenia.  Uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej wymagane przykłady uchwał, procedur, protokołu uzgodnienia regulaminu, wzorów innych dokumentów objętych tematyką szkolenia.

 

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

  • Wymagania wynikające z technik prawodawczych do konstruowania aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego.
  • Zadania Rady danej JST w stosunku do nauczycieli wynikające z regulacji znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.
  • Podstawy prawne uwzględniane przy opracowaniu regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  • Zakres świadczeń i dodatków w Uchwale rady JST  obejmującej problematykę  regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  • Zbieżność kilku dodatków regulowanych – określenie zasad przyznawania bądź odmowy przyznania kilku dodatków regulowanych nauczycielom i osobom sprawującym funkcje kierownicze.
  • Obowiązek uzgadniania projektu Uchwały ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli. Szczegółowe uprawnienia resortowe określone w ustawie KN

 

METODY PRACY:

Szkolenie realizowane jest w formie kształcenia na odległość, moderowanej dyskusji przy aktywnym zaangażowaniu uczestników.

 Powrót