Realizacja, dokumentowanie i kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w praktyce- w zadaniach gmin oraz dyrektorów szkół i pracodawców z uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji. 

 

CEL SZKOLENIA:

Aktualizacja wiedzy   dot. realizacji obowiązków edukacyjnych z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym, administracyjnym i samorządowym, w tym zróżnicowanych form spełniania  obowiązków edukacyjnych.

– Katalog czynności rodziców/prawnych opiekunów wynikający z obowiązku edukacyjnego dziecka do lat 18.

– Analiza zadań dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej,  ponadpodstawowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za spełnianie obowiązku nauki  dot. realizacji i kontroli  obowiązków edukacyjnych.

– Wypracowanie systemu bieżącego informowania organu wykonawczego jst (wójta, burmistrza, prezydenta) dot. spełniania obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.

– Zakres zadań organów samorządowych dot. kontroli spełniania obowiązku nauki oraz decyzji wynikających z postępowania egzekucyjnego w administracji.

* Problematyka szkolenia  zostanie dostosowane do potrzeb zamawiającego (szczegółowe zagadnienia zostaną przygotowane po poznaniu potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia).

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać, zaktualizować i uporządkować obszerny zakres obowiązków i sposobu dokumentowania zagadnień objętych  tematyką szkolenia.  Uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej wymagane przykłady zarządzeń, decyzji, procedur, regulaminów, wzorów pism pomocnych w realizacji zagadnienia spełniania obowiązków edukacyjnych.

 

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

  • Zmiany w przepisach prawa wynikające z warunków i sposobów realizacji obowiązków edukacyjnych.
  • Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dotyczące spełniania obowiązku kształcenia dzieci do lat 18.
  • Zróżnicowane formy realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
  • Uczniowie powracający z zagranicy i uczniowie obcokrajowcy w polskim systemie oświaty- obowiązki rodziców, zadania szkoły i jst.
  • Kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach dyrektorów szkół i obowiązku nauki w zadaniach gminy.
  • Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a zaktualizowane przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Ewidencja dzieci i uczniów podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu w zadaniach dyrektorów obwodowych szkół podstawowych.
  • Kontrola i ewidencja obowiązku nauki w zadaniach gminy.
  • Dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego, dokumentowanie i kontrola obowiązku szkolnego i nauki – sposób upowszechnienia, wdrożenia i realizacji zadania.

 

METODY PRACY:

Szkolenie realizowane jest w formie kształcenia na odległość, moderowanej dyskusji przy aktywnym zaangażowaniu uczestników.

 

Powrót