OFERTA SZKOLEŃ Z ZAKRESU SUPERWIZJI 

PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY

Wszyscy członkowie kadry wychowawczej

Główny cel kształcenia: przekonanie kadry do superwizji jako formy doskonalenia zawodowego i higieny psychicznej nauczyciela

Forma: warsztaty, prezentacje, aktywność online na platformie.

Moduł I

Wprowadzenie

• Wprowadzenie w specyfikę metodyki procesu superwizyjnego • Poznanie i konfrontacja z mechanizmami sytuacji superwizyjnej
• Indywidualne granice doświadczania sytuacji superwizyjnej, • Metody optymalizowania poziomu bezpieczeństwa w grupie superwizyjnej
• Analiza potencjału i gotowości uczestników do aktywnego udziału w procesach superwizji i możliwości modelowania własnych kompetencji. • Równoważenie potencjału uczestników grupy superwizyjnej

Moduł II

Modelowanie umiejętności autoewaluacji kompetencji w sytuacji superwizyjnej

• Analiza własnych kompetencji psychospołecznych w sytuacji superwizji. • Prognoza skali możliwości do weryfikowania i zmiany w obrębie własnych kompetencji związanych z superwizowaniem
• Modelowanie pozycji wobec własnych kompetencji i niekompetencji. • Pogłębienie umiejętności bezpiecznego wglądu uczestników w swoje kompetencje.
• Umiejętność formułowania i wymiany informacji zwrotnej w sytuacji superwizyjnej. • Rozpoznanie i utrwalanie umiejętności utrzymania metapozycji wobec siebie, problemu, podmiotu i procesu.
• Metapozycja i metapoziomy w sytuacji superwizyjnej. • Wzmocnienie umiejętności utrzymywania profesjonalnej pozycji w sytuacji ewaluacji procesów i kompetencji.
• Umiejętności ewaluowania i weryfikowania własnych koncepcji, zachowań i postaw. • Rozwinięcie umiejętności profesjonalnego formułowania informacji zwrotnej.

Moduł III

Modelowanie umiejętności ewaluowania procesów

• Metapozycja wobec zjawisk, procesów i podmiotu swoich oddziaływań. • Doświadczenie metodyki procesów superwizyjnych
• Metodyka analizy i twórczego poszarzania perspektywy widzenia problemu. • Redukowanie oporu uczestników
• Metodyka stymulowania w sytuacji superwizyjnej. • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia kompetencji superwizyjnych.
• Wzmocnienie motywacji do autoewaluowania kompetencji i procesów.
  • Proces szkolenia można realizować w cyklu od 1 do 4 spotkań w zależności od zapotrzebowania organizatora.
  • 1 sesja szkoleniowa powinna trwać od 6 do 10 godz. w zależności od zapotrzebowania organizatora.
  • Zwiększanie ilości godzin szkolenia umożliwia precyzyjniejsze poznanie problemu i poszerza zakres doświadczeń praktycznych.
  • Zwiększenie ilości sesji w cyklu umożliwia ewaluowanie i utrwalanie doświadczeń procesów realizowanych pomiędzy sesjami.

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WEWNĘTRZNYCH ASYSTENTÓW SUPERWIZYJNYCH

Wybrani przedstawiciele poszczególnych przedszkoli pełniący role organizatora procesów wdrażania standardu superwizji. (Sugeruje się, aby była to osoba o najkrótszym stażu zawodowym.)

 

Cel kształcenia: Modelowanie umiejętności organizowania i wdrażania superwizji w obrębie małych zespołów.

Forma: Wartsztaty, staż, superwizja

Treść Oczekiwane rezultaty
Kompetencje superwizora wewnętrznego 
• Strategie wdrażania superwizji jako standardu doskonalenia jakości w placówce. • Wzmocnienie poczucia swoich kompetencji organizacyjnych w grupie.
• Umiejętności kreowania pozycji superwizora w zespole. • Poznanie różnych wariantów wdrażania i realizowania standardu superwizowania zespołu.
• Struktura procesu superwizji grupowej i indywidualnej. • Modelowanie pozycji, kompetencji i gotowości do zarządzania procesem wdrażania standardu superwizji w zespole.
• Praca z oporem grupy i superwizanta. • Poznanie podstawowych zasad metodycznych superwizji.
• Modelowanie umiejętności organizowania i realizowania procesów superwizyjnych.
• Metodyka zarządzania komunikacją w zespole w sytuacji superwizji.
• Metodyka zarządzania zasobami twórczymi zespołu
• Autoewaluacja swojej gotowości do roli asystenta superwizyjnego.
  • Proces szkolenia można realizować w cyklu od 1 do 12 spotkań w zależności od zapotrzebowania organizatora.
  • 1 sesja szkoleniowa powinna trwać od 4 do 8 godz. w zależności od zapotrzebowania organizatora.
  • Zwiększanie ilości godzin szkolenia umożliwia precyzyjniejsze poznanie problemu i poszerza zakres doświadczeń praktycznych.
  • Zwiększenie ilości sesji w cyklu umożliwia ewaluowanie i utrwalanie doświadczeń procesów realizowanych pomiędzy sesjami.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy realizują swoje działania w postaci strategii wdrażania w zespole standardu superwizji. Każda kolejna sesja stanowi element sekwencji rozwijającej kompetencje i gotowość do pełnienia roli asystenta superwizyjnego.

 

SESJE SUPERWIZYJNE

Indywidualne i grupowe

INDYWIDUALNE GRUPOWE
Przedmiot superwizji: proces, problem, kompetencje lub osobista pozycja w pracy z podmiotem. Przedmiot superwizji: proces, problem, kompetencje, procesy grupowe zespołu, organizacja współpracy w zespole, pozycje zespołu wobec problemów, zjawisk i podmiotu ich pracy.
Czas: 1.5 – 3 godz. Czas: 2 – 5 godz.
Forma: gabinetowa, online na platformie audio – video, Forma: gabinetowa
Organizacja:
Sesja jest organizowana na prośbę pracownika.
Miejsce sesji ustala się z pracownikiem.
Treści superwizji objęte są tajemnicą zawodową.
Sesje indywidualne organizuje się według zapotrzebowania indywidualnego pracowników
Organizacja:
Sesja jest organizowana na prośbę asystenta superwizyjnego.
Miejsce sesji ustala się z asystentem.
Treści superwizji objęte są tajemnicą zawodową.
Grupowe Sesje superwizyjne najlepiej organizować w regularnym cyklu (np. raz w tygodniu, raz w miesiącu).
Można opracować stały harmonogram superwizji lub umawiać sesje spontanicznie. Każda sesja powinna dotyczyć wcześniej ustalonych problemów.