CEL SZKOLENIA:

· nabycie wiedzy o rodzajach planów i korzyściach wynikających z planowania pracy;
· poznanie podstawy prawnej regulującej konstruowanie planów pracy;
· nabycie umiejętności planowania pracy w oparciu o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego, potrzeby dzieci oraz specyfikę placówki;
· zapoznanie z przykładowymi planami pracy.

EFEKTY SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać korzyści wynikające z planowania w pracy nauczyciela. Dowiedzą się jak skonstruować dobry plan pracy i oprzeć go na podstawie programowej oraz potrzebach dzieci i specyfice placówki. Przećwiczą także właściwy dobór zadań i treści do poszczególnych umiejętności wynikających z programu wychowania przedszkolnego.