Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola

– szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów

CEL SZKOLENIA:

· nabycie wiedzy o rodzajach dokumentacji wymaganej od nauczycieli oraz dyrektorów przedszkola;
· poznanie podstawy prawnej regulującej obowiązki nauczycieli i dyrektorów;
· nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji związanej z pracą dydaktyczno – wychowawczą w przedszkolu;
· zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz obowiązkami specjalistów zatrudnionych w przedszkolu

EFEKTY SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać podstawę prawną, rodzaje dokumentacji oraz zasady jej prowadzenia w przedszkolu. Ponadto, Uczestnicy dowiedzą się, jak wypełniać dzienniki, planować swoją pracę oraz prowadzić dokumentację związaną z PPP.